Menu

معرفی کانون پزشکان | کانون ها و کارگروه های مناطق | اعضای کانون های مناطق 22 گانه | منطقه 17

جستجو


جستجو

اعضای کانون های مناطق 22گانه

  معرفی اعضا
مرتب سازي براساس:
تعداد رکوردهای موجود 7 نفر
هوتن  قره داغی

هوتن قره داغی

محله: منطقه 17
اطلاعات تخصصی: پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 82508
فاطمه  شایق

فاطمه شایق

محله: منطقه 17
اطلاعات تخصصی: پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی:
مریم  فرنقی

مریم فرنقی

محله: منطقه 17
اطلاعات تخصصی: پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 68903
سوسن کشاورزی

سوسن کشاورزی

محله: منطقه 17
اطلاعات تخصصی: پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 38643
اکبر  موسی زاده سرقین

اکبر موسی زاده سرقین

محله: منطقه 17
اطلاعات تخصصی: پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 69684
اکرم  قاسمی غرقه

اکرم قاسمی غرقه

محله: منطقه 17
اطلاعات تخصصی:
شماره نظام پزشکی: 26727
سید حسن  فاطمی لنگرودی

سید حسن فاطمی لنگرودی

محله: منطقه 17
اطلاعات تخصصی: پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 32563