Menu

معرفی کانون پزشکان | ساختار کانون

ساختار کانون


 ما برآنیم

بستری برای  ورود سازمان یافته شهروندان به منظور پذیرش

 مسئولیت شهری در سطوح "مشارکت درابراز اندیشه، اظهار نظر ،

 پیشنهاد،تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجراو ... " جهت طراحی

و اجرای هر نوع برنامه در سطح محلات شهر تهران در

 راستای اعتلای سلامت فراهم نمائیم

 

     مقدمه :

 

 آنچه به شهر روح و پویایی  میدهد درحقیقت  روابط بین انسانها است. درواقع هویت شهرها برگرفته ازهویت شهروندان آن است ،اگرچه شهر علاوه برانسانها ،مجموعه های متعددی را در خود دارد اما آنها بدون وجود انسانها  فاقد ارزش اند.

  در بررسی چالش‌های فراروی شهرها، مشخص شده است که  ارتباط مستمر بامردم و بهره گیری از مشارکت اجتماعی آنان درقالب گروه های داوطلب مردمی و  سازمان یافته سبب گردش روان و صحیح  اطلاعات شده، که این امر در مدیریت شهری، امکان موضع گیری و حرکت درست و مناسب  در حل مشکلات و برپایی یک شهر خوب را فراهم خواهد نمود . توجه به مشارکت مردمی راهکاری است مستدل برای استفاده از توانایی فکری آنان  در سازندگی محیطی که در آن زندگی می نمایند .در واقع مشارکت حاصل روندی پویاست که در آن فرد، خواسته‌های واقعی خود و جامعه را به درستی می‌شناسد و نه تنها هدف خود را با جامعه همسو می‌یابد بلکه فعالیت خود و جامعه را بدون هیچگونه احساس فشاری با هم درمی‌آمیزد و نسبت به این آمیختگی  احساس تعهد می‌کند و در این میان مشارکت شهروندان در جامعه شهری موجب نتایجی بس گرانبها و متقابلی برای نظام مدیریت شهری وشهروندان خواهد بود. اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیداکند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شهروندان، بسط و استخراج توانایی‌های آنان، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و مدیران شهری نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره‌وری در نظام مدیریت شهری نیزخواهیم بود.

    برای موفقیت در بهره وری مدیریت و افزایش میزان کارآیی در بخش های گوناگون مدیریت شهری، لازم است زمینه های مناسب برای ایجاد كانونهای محلی  كه متشکل ازمردم همان محله هستند فراهم گردد.  چرا که مشارکت هدفدار آحاد مردم درقالب کانونهای داوطلب مردمی منجر به استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شهروندان خواهد شد، که بهره مندی از نظرات مشورتی آنان در حوزه تصمیم سازی، مشاوره ای،سیاستگذاری و اجرایی منجر به ایجاد شفاف سازی در انجام امور مدیریت شهری و امکان برقراری نظام نظارت همگانی و  ارتباط مستقیم مدیریت شهری با شهروندان خواهد شد.

 

اهمیت وضرورت :

-  افزایش ضریب مشارکت موثر و کارآمد گروهی وتخصصی همراه با پویایی و خلاقیت در جهت توسعه ظرفیتها و موسسات و مراکز خدمات اجتماعی و فرهنگی به کمک نیروها و استعدادهای مردمی

 - تقویت روحیه خود باوری ، اعتماد به نفس، تفاهم در بین مردم و تشویق آنان در امر مشارکت داوطلبانه

-   تقویت روحیه تعاون و همکاری در بین کانونها به عنوان یک بازوی مشورتی واجرایی

-   بسترسازی جهت جلب اطمینان واعتماد سازیدر بین کانون های مردمی

-  هدایت و جهت دادن به کانون های داوطلب مردمی به منظور مشارکت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران

هدف کلی :

افزایش مشارکت های داوطلبانه مردمی وساماندهی آن  در محلات، جهت واگذاری مسئولیتها ، تکالیف وافزایش اثر بخشی فعالیتهای  شهروندان در عرصه های مختلف مدیریت شهری بویژه حوزه امور اجتماعی وفرهنگی

 

اهداف جزئی:

 

الف-تلاش و فعالیت جهت تشکل یابی، انتظام، همگرایی، هم اندیشی و همکوشی در مسیر طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی محله

ب- غنی سازی اوقات فراغت از طریق تدوین و اجرای برنامه های مختلف آموزشی ،  فرهنگی، هنری، ورزشی، گردشگری، تفریحی، مذهبی ونظایر آن

ج-آموزش و ارتقای سطح دانش ، بینش و مهارتهای اعضا ی کانون در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ، بخصوص در حوزه سلامت ، بهداشت جسمانی، روانی ،  حفظ وارتقای توانمندی های مردم برای اتخاذانتخاب های آگاهانه درباره سلامت

د- شناسایی، جذب وحمایت از همکاری و مشارکت موثر سایر نهادها ،  نیروهای رسمی و غیر رسمی جامعه در موضوعات،مسایل و برنامه های مربوط بافعالیت کانونها

ه-شناخت توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه فرهنگی اجتماعی محله ، سازماندهی و مدیریت بهینه اعضاء بویژه در عرصه های مختلف مشارکت جویی و مسئولیت پذیری اجتماعی به منظور ارتقاء کیفی و گسترش زمینه های توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی

و-تقویت روحیه نشاط، شادابی و امید از طریق اعتماد متقابل، اعطای مسئولیت، فرهنگ پذیری مشارکتی ،  تفویض اختیار و تحقق حقوق اجتماعی

ز-شناخت و ترویج مبانی نظری و پایبندی عملی اعضا نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی، وقواعد زیستن در جامعه شهری سالم و متعادل

ح-تقویت روحیه جمعی وایجادهمبستگی اجتماعی

1 - تعریف کانون :

   موسسه ای است غیر دولتی، غیر تجاری، غیرسیاسی وغیر انتفاعی که در چارچوب اهداف با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور برای مدت نامحدود فعالیت می نماید.

1-1-       نام کانون ........................ محله...................... است که به اختصار دراین اساسنامه کانون ...............نامیده می شود و مفاد آن پس از تصویب معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه.......... لازم الاجرا خواهد بود.

2-1-       اهداف کانون

.................................................

.................................................

..................................................

..................................................

3-1-کانون دارای ماهیت غیر تجاری، غیر سیاسی و داوطلبانه است

4-1-کانون تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و کلیه فعالیتهای آن با هماهنگی ...........صورت می پذیرد.

5-1-       مدت فعالیت کانون از تاریخ تشکیل ................... است ومرکز فعالیت آن ................... و قلمرو فعالیت کانون در محدوده محله........... منطقه ......... خواهد بود.

تبصره1:مدت فعالیت کانون می تواند محدود یا نامحدود باشد .

 

2-نحوه تاسیس و فعالیت های کانون

1-2-طرح موضوع

2-2- تکمیل فرم پیشنهاد تشکیل کانون (پیوست شماره 1)

 

شرایط هیات موسس

- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه

- دارابودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و برخورداری از حسن شهرت اجتماعی

3-2-تائید اداره کل سلامت

4-2--فراخوان جذب و عضوگیری اولیه

5-2-برگزاری مجمع عمومی

 

شرایط مجمع عمومی

مجمع عمومی بااعضای کانون تشکیل می گرددوهر3ماه یکبار تشکیل جلسه میدهدو وظایف آن به شرح ذیل است:

-        انتخاب شورای مرکزی کانون از میان اعضاء به مدت ..........سال دراولین جلسه

-        تصویب خط مشی های فعالیت های کانون

-        تغییرترکیب اعضای شورای مرکزی ( درصورتیکه پیشنهادی به مجمع واصل شده باشد .)

-        استماع گزارش و نظارت بر عملکرد شورای مرکزی

تبصره : حداقل اعضای درتشکیل مجمع عمومی 3/1کل اعضای ثبتنام شده درکانون می باشد .

6-2-تعیین شورای مرکزی واعلام فهرست منتخبین (طبق فرم پیوست شماره 2به خانه سلامت و اداره سلامت منطقه )

 

 

 شرایط شورای مرکزی

از بین داوطلبان مجمع عمومی به تعداد............. نفر با اکثریت آراء برای مدت ........... انتخاب می شوند و وظایف زیر را به عهده دارند (ارسال فهرست منتخبین طی فرم پیوست به اداره کل سلامت)

-        شورای مرکزی مسئولیت اجرای اساسنامه و برنامه های مصوب مجمع عمومی را به عهده دارد

-        شورای مرکزی حداقل هر یک ماه جهت انجام امور تشکیل جلسه میدهد

-        شورای مرکزی فعالیت های خود را به طور منظم و منسجم به اطلاع مجمع عمومی می رساند

-        تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی

-        انتخاب دبیر کانون و نظارت بر حسن عملکرد وی (اعلام دبیرطبق فرم پیوست شماره 3به خانه سلامت و اداره سلامت منطقه)

تبصره2 : مدیرخانه سلامت محله، ناحیه و مدیر اداره سلامت منطقه عضو ناظر شورای مرکزی کانون است .

تبصره3 : لغوعضویت اعضاء براساس درخواست کتبی آنان توسط شورای مرکزی پذیرفته خواهدشد

تبصره4:  طول تصدی دبیر حداکثر برابر با مدت مسولیت شورای مرکزی است

تبصره 5: تعداد اعضای شورای مرکزی باید ضریبی از عدد فرد باشد

 

7-2- انتخاب دبیر کانون

            دبیرکانون : دبیر کانون برای مدت ................... سال از بین اعضاءشورای مرکزی انتخاب شده و مطابق فرم شماره 3 به اداره سلامت منطقه اعلام می گردد.

 

شرح وظایف دبیرکانون  

-        تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی

-        هماهنگی جهت اجرا کلیه  طرحها و فعالیتهای کانون با هماهنگی مدیر خانه سلامت محله، ناحیه، منطقه

-        حفاظت و حراست از کلیه اموال در اختیار کانون

-        ایجاد بانک اطلاعاتی از امکانات ،تجارب ،استعدادهاوتوانمندیهای  اعضای فعال به منظور شناسایی افراد خبره وکارآمد و استفاده از پتانسیل های موجود در جهت  اجرای برنامه ها و فعالیتهای کانون

-         ایجاد بستر مناسب به منظور همکاری اعضاء ،نهادهای دولتی وغیر دولتی، شورایاریها و... باکانون

-         انجام مکاتبات،  تهیه  وتنظیم گزارش فعالیتهای کانون و ارسال به اداره سلامت منطقه

-        جمع آوری صورتجلسات ، پیگیری وپاسخگویی به برنامه های ابلاغی

-          برنامه ریزی ومدیریت اجرایی برنامه ها و طرح های مصوب وایجاد هماهنگی بین اعضاء درجهت تحقق طرحها و  برنامه ها

-          ارائه  گزار ش مستمر به مجمع عمومی کانون و  مدیر خانه سلامت محله، ناحیه، محله

-         عضوگیری اعضاء وساماندهی در قالب کارگروههای پیشنهادی

-          حضور فعال و موثردر مجمع تخصصی کانونها

 

تبصره6 :کلیه تشریفات تاسیس کانون محله بر اساس اساسنامه کانونها وبا معرفی متقاضیان تاسیس کانون ضمن تایید مدیر سلامت منطقه توسط مدیریت خانه سلامت صورت می پذیرد.

تبصره7 :کانونهایی که در مقیاس منطقه ای (نظیر کانون معلولان)  تشکیل میگرددبا تائید وصلاحدید اداره سلامت منطقه اداره خواهد شد.

کلیه جلسات کانون ها ی محله در خانه سلامت،سرای محله، دفتر شورایاری تشکیل می گردد

تبصره8 :درصورت نبودن مکان مناسب با هماهنگی مدیر خانه سلامت مناسبترین مکان جهت برگزاری جلسات در نظر گرفته خواهد شد

تبصره9:در صورت انحلال کانون ،  در صورتی که اموال در اختیار کانون توسط شهرداری تهیه شده باشد ، متعلق به معاونت اجتماعی منطقه خواهد بود .

 

شرایط عضویت :

- به کلیه افراد داوطلب، مشارکت جو، علاقمند به همكاري و فعال در حوزه سلامت محله، ناحیه، منطقه مطابق شرایط اختصاصی هر کانون  با پذیرش اساسنامه و تکمیل فرم های عضویت ، عضواطلاق می شود.

 

  انواع عضویت در کانون به شرح زیر است:

عضویت پیوسته: به  آن دسته از اعضایی اطلاق می گردد که در شورای مرکزی و یا در یکی از کمیته های کانون مشغول به فعالیت می باشند.

 عضویت وابسته: به  آن دسته از اعضااطلاق می گردد که تنها فرم عضویت را تکمیل نموده و از خدمات کانون استفاده مینمایند و در صورت ضرورت و در مواقع خاص بصورت فعال عمل می کنند.

 عضویت افتخاری: افرادی نظیر کارشناسان، حامیان، محققان، خیرین، متخصصان ودست اندرکاران یا علاقمندان که به صورت افتخاری باکانون همکاری نموده و به پیشبرداهداف آن کمک می نمایند.

 

شرح وظایف کانون های محلی

الف- ایجادبستر مناسب به منظور جلب مشارکت افراد محله وتوسعه اعضاء

ب -ایجادارتباط وجلب حمایت  علمی، تخصصی، تحقیقاتی،آموزشی و صنفی با اشخاص حقیقی و حقوقی، نیروها و نهادهای دولتی و غیردولتی

ج-تبادل نظر با مسئولان و مدیران ذیربط

د- فراهم آوردن فرصت ها، امکانات، مشارکت و گردآوری نظرات اعضاء در مورد طرح ها، برنامه هاو مسایل مربوطه

ه- شناسایی وآگاه سازی اعضاء نسبت به حقوق و تکالیف شان و حمایت از آنها جهت تحقق این حقوق

و-برنامه ریزی، سازماندهی، حمایت، هدایت، مشارکت، و اجرای طراحی مختلف فرهنگی هنری،اجتماعی، ورزشی، گردشگری، پزشکی، علمی، پژوهشی، آموزشی، دینی، مشاوره ای

ز- نهادینه نمودن و برقراری ارتباط مستمر  مردمی ومشارکت جمعی بامتولیان مدیریت شهری

پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف کارگروههای ذیل تشکیل گردد:

ح کانونها موظفند  کارگروههایی به شرح زیر تشکیل دهند :

-     واحد تشکیلات (پذیرش، آموزش و ساماندهی)؛

      -  واحد برنامه ریزی و هماهنگی ، روابط عمومی ؛

      -  واحدهای تخصصی (علمی ، هنری ،  فرهنگی،  ورزشی و رفاهی ،  گردشگری ، اختراعات و... ) ؛

 

وظایف اداره سلامت منطقه

ادارات سلامت مناطق به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت اعضای کانونها وظایف ذیل رابعهده دارد:

-        نظارت بر شکل گیری وفعالیتهای اجرایی کانون

-       ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور پیشبرد کانون درجهت اهداف وطرح های ارائه شده

-    تبلیغات و اعلام فراخوان به منظور پذیرش  اعضاء درکانون

    -   برگزاری جلسات منظم ومستمر با دبیران واعضای کانون

    -  حمایت از فعالیتهای اجرایی کانونها

-  کمک به شناسایی ظرفیت ها ، فرصت ها، امکانات ومنابع مورد نیاز کانون ها به منظور اجرای فعالیتهای هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و ....

-  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و کلیه فعالیتهای کانون

-  توجیه دبیران ، کارشناسان حوزه سلامت محله به منظور اجرای برنامه های کانون ها

    -  پشتیبانی و هماهنگی جهت اجرای برنامه ها وفعالیت های کانونها

-  انتخاب ومعرفی دبیر دبیران به اداره کل ، شورایاری ها وسازمان های همکار 

-  جمعبندی گزارشات وصورتجلسات کانونها وارسال منظم آن به اداره کل به صورت ماهیانه

-  برگزاری میزگردها و جلسات تبادل نظر و مشورت خواهی و به کارگیری نیروهای مردمی در سطوح مختلف حوزه     سلامت بر اساس توانائیهای انان در امور مدیریت محله

-  آموزش شهروندان در جهت ارتقای سطح آگاهیها

-       برنامه ریزی برای شرکت فعال شهروندان داوطلب در فعالیتهای گروهی و اجتماعی مانند انجمنهای خیریه مذهبی، امدادی، ایجاد فضای سبز،حفظ بهداشت ومحیط زیست، رفع نیازمندیهای محله ای، ناحیه ای و نهایتا منطقه ای

-       تبصره10 : پساز تشکیل کانون مطابق دستور العمل فوق ادره سلامت منطقه می بایست گزارش کامل ازمراحل تشکیل هر کانون را به انضمام فرم های مربوطه در اسرع وقت  به اداره کل سلامت ارسال نماید.

 

شرح وظایف اداره کل سلامت

-       تدوین سیاستها ودستورالعمل های اجرایی تشکیل کانون هاواعلام به مناطق

-       برنامه ریزی ونظارت برفعالیتهای اجرایی مناطق در حوزه تشکیل وفعالیت کانون ها